WSPOMAGANIE STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW – COACHING KARIERY​

Coaching kariery (Career Coaching) jest interaktywnym procesem, w którym coach wspomaga rozpoznawanie przez studenta / absolwenta zasobów związanych z pracą i w efekcie prowadzących do skutecznego i sprawnego poruszania się po rynku pracy.

Coach kariery w sposób usystematyzowany przygotowuje studenta / absolwenta do sprawnego zarządzania własną karierą zawodową, pomaga mu w opracowaniu i realizacji marketingowego planu poszukiwania pracy lub rozwoju własnego biznesu. Nabyte kompetencje mogą być wykorzystywane w obecnie wykonywanej pracy, ale także w innych organizacjach według uznania studenta / absolwenta.

Jakie korzyści może dać coaching kariery?

 • zdecydowany wzrost świadomości siebie, własnych zasobów, wewnętrznej motywacji i predyspozycji zawodowych;
 • doprecyzowany cel życiowy i strategie jego realizacji;
 • doskonalone umiejętności efektywnego radzenia sobie w zmieniającym się środowisku pracy oraz zarządzania własną karierą.

Zapraszamy do zgłaszania się na indywidualne spotkania  

  Obowiązek informacyjny – Coaching kariery

  Zgodnie z postanowieniami art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 roku, informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania z siedzibą w Łodzi, 90-237, ul. Matejki 22/26, numer Regon 473175842, NIP 725-18-74-881, e-mail: ewa.samuel@wydawnictwo-siz.pl, nr tel. 42 635 47 91 zwane dalej Administratorem.

  2. Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska i adresu poczty elektronicznej.

  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wywiązania się przez Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania z obowiązków wynikających z procesu Coachingu kariery, do którego się Państwo zgłosiliście, a podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingowych, w szczególności w celu wysyłania newslettera. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych – Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  4. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora w okresie uczestniczenia przez Państwa w procesie Coachingu kariery, a później w okresie, w którym Administrator obowiązany jest przechowywać dokumenty związane z wykonaniem zadań wynikających z procesu Coachingu kariery, maksymalnie przez okres 6 lat. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie Newslettera, dane osobowe przechowywane są w tym celu do czasu odwołania tej zgody.

  5. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne, archiwistyczne, wyłącznie w zakresie i w celu wynikającym z tych usług oraz innym podmiotom, przy wykorzystaniu usług których Administrator prowadzi swoją działalność, takim, jak przedsiębiorcy pocztowi w zakresie dostarczania korespondencji.

  6. Macie Państwo ma prawo do żądania dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

  7. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy.

  8. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany (nie profiluje danych).